084c75d888123e1433fa1cf0.jpg 

     

東方project-SlashSpeed 

Dokoru negai kawasumi zuyo kudo

Kibou ikann senekaa wasa demo

Haiyori susuri amai ukura kudo

Chimi mo ida mika zuki

Hukenn sezuna doki waki zamiyuku

Zanne kodoku yowasaku kushi deru

Hizo wo bezui nokosae tada shido

Gurue suse raso chue

Kaa sukada da

Youkee iido

Yuwera kara kaze

Kami o ki ni deku

Sono omoi

Mezore kure reno

Kaze omeji a sewakuru

Minne utsuzu maiyori ji e zukashuu weru

Medoi sere ruyo

Kameku nitaka zai ne wa

Shirazu nishii deru kara kadoe ima kedo

Koyo de araki wo

 

Kokoro karata

Kano chi na iwa nono

Tekii kou ii wakaranaii ima node

Konoi naiise anata no kao riwo

Sakura ni no se o u wa

Kakunu kizunu wakaranai ima nede

Sewori kokode chiri yuku sare redo

Shide shikann kennso wo warai do

Ki e yo kuka sumi ana

Kii zudei de sonei nii iiru

Zuyoii furishi de

Nai daru jibunn

Kana kano

Kou dou omoi

Namuru moma dame

Dakoto na hoda yaka sore zuta eru

Kimi do kira wo sorero

Kodo wari dashi e zuru

Kezone kureru yo

Kodao meji e sowa kuru

Minne muzuzu mai yo riji e zuka shuu weru

Medoi sereru yo

Kane de ni teke zai re wa

Shirazu nishii deru kara kadoe ima kedo

Koyo de ara ki wa

 

 

本人遲些會把BAD APPLE也貼上去

希望大家看完留個言,不要看完就走啦T^T

期待下次吧!!

 

創作者介紹
創作者 Xx緋炎xX 的頭像
Xx緋炎xX

Mr.VoCaL

Xx緋炎xX 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()